FAQ> 订单对接> 测试用例-可以只测试一部分么?

测试用例-可以只测试一部分么?

                               

   

不可以。自测平台中的测试用例必须全部测试成功。而且测试环境、生产环境的产品都需要测试成功。