FAQ> 订单对接> 沙箱的测试通过的条件是什么?

沙箱的测试通过的条件是什么?

                               

通过条件为:生产环境的所有产品的最新一次任务均成功。

具体解释为3点:

1)所有的产品均需要测试

2)产品的最新一次任务的所有测试用例均要执行成功

3)质量报告中成功率为100%